Για την μεταβίβαση ενός ακινήτου (ή οικοπέδου) απαιτείται η συνδρομή διαφόρων επαγγελματιών (όπως δικηγόρου, μηχανικού, συμβολαιογράφου) προκειμένου να γίνει η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και ο απαιτούμενος νομικός και τεχνικός έλεγχος της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας.

Κάθε συμβαλλόμενος πρέπει να συνυπολογίσει τα ακόλουθα έξοδα:

 1. Έξοδα πωλητή
 • Αμοιβή μηχανικού για τον έλεγχο του ακινήτου και σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρεσιών την τακτοποίηση αυτών. Εάν δεν υφίσταται καμία αυθαιρεσία εκδίδεται βεβαίωση του Ν. 4495/2017 περί μη αυθαιρεσιών.
 • Αμοιβή μηχανικού – ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
 • Έκδοση κτηματογραφικού αποσπάσματος (διάγραμμα και φύλλο) από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης (στην περιοχή που βρίσκεται η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία).
 • Αμοιβή δικηγόρου, εφόσον το επιθυμεί ο πωλητής (δεν είναι απαιτούμενη η παράσταση δικηγόρου για τη σύναψη του συμβολαίου).
 • Αμοιβή τοπογράφου μηχανικού για την έκδοση νέου τοπογραφικού διαγράμματος (εφόσον απαιτείται).
 • Αμοιβή μεσίτη (κατά την υπογραφή του συμβολαίου).
 1. Έξοδα αγοραστή
 • Αμοιβή δικηγόρου για τον νομικό έλεγχο και για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία επιθυμεί ο αγοραστής.
 • Αμοιβή συμβολαιογράφου, η οποία καθορίζεται ως ποσοστό ανάλογα με το ύψος της αξίας της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας.
 • Αμοιβή μεσίτη (κατά την υπογραφή του συμβολαίου).
 • Τέλος εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο.
 • Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (3% της αντικειμενικής ή της εμπορικής αξίας – ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη). Εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία υπάρχει απαλλαγή καταβολής του συγκεκριμένου φόρου.