Για την μεταβίβαση του ακινήτου του, ο πωλητής οφείλει να συλλέξει και να καταθέσει στην συμβολαιογράφο τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Τίτλος κτήσης του ακινήτου (συμβόλαιο). Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου (κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς)
 2. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο
 3. Φορολογική ενημερότητα πωλητή
 4. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία δεν του απέφερε κανένα εισόδημα ή, αν του επέφερε εισόδημα, πιστοποιητικό από την ίδια Εφορία ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δήλωσε τα εκ του ακινήτου εισοδήματος
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε9 και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και έχει πληρωθεί ο φόρος (Φ.Μ.Α.Π.)
 6. Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ της τελευταίας 5ετίας, στο οποίο φαίνεται ότι έχει συμπεριλάβει ο πωλητής το ακίνητο στη δήλωση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων ετών και έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος.  Εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Taxis σε ειδική πλατφόρμα και πρέπει οι περιγραφές ακινήτων και τυχόν παρακολουθημάτων να είναι ορθές και σύμφωνες με το συμβόλαιο.
 7. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος και Κτηματολογικό φύλλο.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ (Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας ή ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ανάλογα με το έτος ανέγερσης του ακινήτου (πριν ή μετά το 1983)
 10. Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου Εξαρτημένο από τις Κρατικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ΄87) με τις προδιαγραφές του Ν. 4409/2016 (Σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου)
 11. Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4495/2017 – περί αυθαιρεσιών
 12. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 13. Βεβαίωση από το Δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο ότι δεν οφείλεται για το συγκεκριμένο ακίνητο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η προσκόμιση στον αρμόδιο Δήμο αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του ακινήτου, ο τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός της Δ.Ε.Η. και η βεβαίωση του μηχανικού.